Cán bộ đang công tác tại Trung tâm

 

PGS TS Nguyễn Văn Đức

Giám đốc

Liên hệ: Phòng 209, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-0

Email: duc.nguyenvan1(at)hust.edu.vn

 

Nguyễn Thị Huệ
Phòng Hành chính tổng hợp

Phòng 209, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-0

Email: hue.nguyenthi2(at)hust.edu.vn

 

 

Nguyễn Phương Nhung

Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng 209, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-0

Email: vdz(at)hust.edu.vn

 

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phòng tiếng Đức

Phòng 204, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-101

Email: nguyetvdz@gmail.com

 

 

Nguyễn Thị Huệ Linh

Phòng tiếng Đức

Phòng 201, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-101

Email: linhnguyenvdz@gmail.com

 

 

Nguyễn Lan Hương

Phòng tiếng Đức

Phòng 203, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-101

Email: lanhuong1811@gmail.com

 

 

 

Trần Khánh Hoa

Phòng tiếng Đức

Phòng 203, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-101

Email: hoatranvdz@gmail.com

 

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Phòng tiếng Đức

Phòng 203, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-101

Email: hoatranvdz@gmail.com

 

Marvin Mueller

Giảng viên DAAD

Phòng 307, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-107

Email: marvin@daadvn.org

 

TS. Nguyễn Xuân Hạ

Phòng Hỗ trợ thông tin về nghiên cứu và học tập tại Đức

Phòng 207, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-0

Email: ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

   

Hoang-Thi Julia Nguyen

Cộng tác viên

Phòng 207, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-124

Email: julianguyenvdz@gmail.com

 

Đoàn Văn Tuyến

Kỹ thuật viên kiêm Tổ trưởng công đoàn

SĐT: (+84-4) 38 682 179

 

 

Vũ Minh Thu

Tổ phục vụ

SĐT: (+84-4) 38 682 179-104

 

 

Nguyễn Thị Vui

Tổ phục vụ

SĐT: (+84-4) 38 682 179-104

 

 

Trần Văn Mộng

Tổ bảo vệ

SĐT: (+84-4) 38 682 179-103

 

 

 

Đặng Trường Xuân

Tổ bảo vệ

SĐT: (+84-4) 38 682 179-103

 

 

Trần Văn Thiệp

Tổ bảo vệ

SĐT: (+84-4) 38 682 179-103

 

 

Vũ Văn Hải

Tổ bảo vệ

SĐT: (+84-4) 38 682 179-103