Giáo sư mời

GS.TS. Mathias Pätzold, Trường ĐH Agder, Na-Uy

Giảng dạy môn "Cơ sở thông tin truyền thông", khóa 57, tại Viện Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ ngày 05/12/2015 đến ngày 20/12/2015

Phòng 401, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

Liên kết:http://old.uia.no/en/div/project/mobile_communications_group/people/matthias_paetzold

Email: matthias.paetzold@uia.no 

 

GS.TS. Phuoc-Tran Gia, Trường ĐH Würzburg, CHLB Đức

Giảng dạy môn học “Mạng thông tin” từ 14/03 đến 25/03/2016, chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phòng 401, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

Liên kết: http://www-info3.informatik.uni-wuerzburg.de

Email: trangia@informatik.uni-wuerzburg.de

 

GS. TS. Harald  Wehnes, Trường ĐH Würzburg, CHLB Đức

Giảng dạy môn học “Project 2” từ ngày 22/02 đến ngày 04/03/2016, chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phòng 401, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

Email: wehnes@informatik.uni-wuerzburg.de

Liên kết: http://www3.informatik.uni-wuerzburg.de/staff/wehnes

 

TS. Florian Wamser,  Trường ĐH Würzburg, CHLB Đức

Giảng dạy môn học “Mạng thông tin” từ 14/03 đến 25/03/2016, chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phòng 401, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội