Các tiểu ban

Ban tổ chức

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

Nguyễn Văn Đức

Trung tâm Hợp tác KHKT Việt - Đức

2

Nguyễn Hữu Thanh

Viện ĐTVT - ĐHBK Hà Nội

3

Tạ Hải Tùng

Trung tâm NAVIS - ĐHBK Hà Nội

4

Lã Thế Vinh

Trung tâm NAVIS - ĐHBK Hà Nội

5

Vũ Văn Yêm

Viện ĐTVT - ĐHBK Hà Nội

Thư ký

Nguyễn Phương Nhung

Trung tâm Hợp tác KHKT Việt - Đức

 

Ban chương trình

Họ và tên

Đơn vị

Trương Việt Anh

Viện Cơ khí Động lực - ĐHBK Hà Nội

Trần Đỗ Đạt

Viện MICA

Nguyễn Quang Địch

Viện Điện - ĐHBK Hà Nội

Nguyễn Văn Đức

Trung tâm Hợp tác KHKT Việt - Đức; Viện ĐTVT – ĐHBK Hà Nội

Trương Vũ Bằng Giang

Đại học Công nghệ

Nguyễn Việt Hân

Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu - Bộ TNMT

Phạm Việt Hoà

Viện Công nghệ Vũ trụ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đinh Tấn Hưng

Viện Không gian và Dưới nước - ĐHBK Hà Nội

Nguyễn Chí Kiên

Tạp chí BCVT và CNTT

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Viện CNTT và TT - ĐHBK Hà Nội

Trần Xuân Nam

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đinh Văn Phong

Phòng Khoa Học Công Nghệ, Trường ĐHBK Hà Nội

Ngô Hồng Sơn

Viện CNTT và TT - ĐHBK Hà Nội

Nguyễn Tiến Tài

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Nguyễn Hữu Thanh

Viện ĐTVT - ĐHBK Hà Nội

Phạm Văn Tiến

Viện ĐTVT - ĐHBK Hà Nội

Chu Hải Tùng

Cục Viễn thám - Bộ TNMT

Tạ Hải Tùng

Trung tâm NAVIS - ĐHBK Hà Nội

Nguyễn Hữu Trung

Viện ĐTVT – ĐHBK Hà Nội

Đỗ Trọng Tuấn

Viện ĐTVT – ĐHBK Hà Nội

Hà Duyên Trung

Viện ĐTVT- ĐHBK Hà Nội

Lã Thế Vinh

Trung tâm NAVIS - ĐHBK Hà Nội

Vũ Văn Yêm

Viện ĐTVT - ĐHBK Hà Nội