TestAS & TestDaF

KINH NGHIỆM THI TESTDAF KỸ THUẬT SỐ TRÊN MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

09/03/2021

KINH NGHIỆM THI TESTDAF KỸ THUẬT SỐ TRÊN MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Lich thi TestAS 2021

01/09/2020

Lich Thi TestAS 2021

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

13/10/2021

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

Chi tiết

KINH NGHIỆM THI TESTDAF KỸ THUẬT SỐ TRÊN MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

09/03/2021

KINH NGHIỆM THI TESTDAF KỸ THUẬT SỐ TRÊN MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Chi tiết

Lich thi TestAS 2021

01/09/2020

Lich Thi TestAS 2021

Chi tiết

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

13/10/2021

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Lich thi TestAS 2021

01/09/2020

Lich Thi TestAS 2021

Chi tiết

KINH NGHIỆM THI TESTDAF KỸ THUẬT SỐ TRÊN MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

09/03/2021

KINH NGHIỆM THI TESTDAF KỸ THUẬT SỐ TRÊN MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Chi tiết