TestAS & TestDaF

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

30/05/2022

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

22/06/2022

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

30/05/2022

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

22/06/2022

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết