Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF 2018-2019

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ (DỰ KIẾN) TESTDAF NĂM 2018 VÀ 2019

 

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF năm 2018

   Kỳ thi

Thời hạn đăng ký

Ngày thi

     T092

01/03  -  28/03/2018

26/04/2018

     T093

30/03  -  25/04/2018

23/05/2018

     T094

24/05  -  21/06/2018

19/07/2018

     T095

26/07  -  23/08/2018

20/09/2018

     T096

18/09  -  16/10/2018

13/11/2018

 

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF năm 2019

  Kỳ thi

Thời hạn đăng ký

Ngày thi

     T097

20/11 - 15/01/2019

12/02/2019

     T098

13/02 - 13/03/2019

10/04/2019

     T099

28/03 - 25/04/2019

23/05/2019

     T100

23/05 - 20/06/2019

18/07/2019

     T101

18/07 - 15/08/2019

12/09/2019

      T102

10/09 - 08/10/2019

05/11/2019

 

 

Tải lịch trên tại đây