Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF năm 2016 và 2017

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF năm 2016

 

Kỳ thi

Thời hạn đăng ký:

Ngày thi:

T079

18.11.2015-13.01.2016

10.02.2016

T080

24.02.2016-23.03.2016

20.04.2016

T081

14.04.2016-12.05.2016

09.06.2016

T082

24.05.2016-21.06.2016

19.07.2016

T083

26.07.2016-23.08.2016

20.09.2016

T084

13.09.2016-11.10.2016

08.11.2016

 

Điều kiện tham dự thi TestDaF:

Đã học ít nhất 700 tiết Tiếng Đức

 

Lịch thi và thời hạn đăng ký (dự kiến) TestDaF năm 2017

 

Kỳ thi

Thời hạn đăng ký:

Ngày thi:

T085

22.11.2016-17.01.2017

14.02.2017

T086

01.03.2017-29.03.2017

26.04.2017

T087

19.04.2017-17.05.2017

14.06.2017

T088

24.05.2017-21.06.2017

19.07.2017

T089

26.07.2017-23.08.2017

20.09.2017

T090

21.09.2017-19.10.2017

16.11.2017

 

Điều kiện tham dự thi TestDaF:

Đã học ít nhất 700 tiết Tiếng Đức

Tải lịch trên tại đây