LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 12.2020

 

1. Trình độ

A2.1 ( tối 3,5 ) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  01/12/2020 – 26.02.2021 - 02 buổi/tuần  Thứ 3,5 

~11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

 3.800.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/12/2020 đến trước ngày khai giảng 3 ngày

 

 
2. Trình độ A2.2 ( tối 2,4,6 )
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  16/12/2020 – 10/02/2021 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 3.800.000 vnd  Sách 200.000 vnd
Số lượng học viên: Max.15 người/lớp
  Thời hạn thu học phí :
Từ  01/12/2020 đến trước ngày khai giảng 3 ngày
   

3. Trình độ:

A1.2  ( Tối 3,5 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  15/12/2020 – 10/03/2021- 02 buổi/tuần tối thứ 3,5

~11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/12/2020 đến trước ngày khai giảng 3 ngày

   

4. Trình độ:

A1.1 - Tối 2,4,6  

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  21/12/2020 – 18/02/2021- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

 3.500.000  vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:  max.15 người

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/12/2020 đến trước ngày khai giảng 3 ngày
   

5. Trình độ:

B1.1 - Tối 2,4,6  

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  25/12/2020 – 20/02/2021- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

 4.000.000  vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:  max.15 người

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/12/2020 đến trước ngày khai giảng 3 ngày
   

6. Trình độ:

A1.1 - Tối 3,5  

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  22/12/2020 – 16/03/2021- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

~11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

 3.500.000  vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:  max.15 người

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/12/2020 đến trước ngày khai giảng 3 ngày